Creative citizen 2015


 

ประไพพันธุ์ แดงใจ (แม่ฑีตา) | Creative Citizen Talk www.creativecitizen.com

หลายครั้งปัญหาสุขภาพก็นำมาสู่การย้อนคิดและสร้างสิ่งใหม่ได้เสมอ ประไพพันธุ์ แดงใจผู้เคยทำงานในองค์กรด้านพัฒนาเอกชนและทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้เลือกกลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครเพื่อสุขภาพของลูกสาวซึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ เธอได้สังเกตเห็นความงามของเสื้อผ้าย้อมครามของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนั้น “ผ้าย้อมคราม” เริ่มจะเลือนหายไปแล้ว จึงคิดจะรื้อฟื้นขึ้นมา แต่การย้อมครามแบบเคมีก็ไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป กระบวนการค้นหาภูมิปัญญาดั้งเดิมในการย้อมครามจึงเริ่มต้นขึ้น ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านั้นล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม “แม่ฑีตา” จึงถือกำเนิดขึ้นมา ทำให้ต้นครามต้นสุดท้ายในหมู่บ้านสามารถแตกยอดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมชื่อเสียงที่ขจรขจายไปถึงต่างประเทศ แถมยังปลุกความเคลื่อนไหวการย้อมครามแบบธรรมชาติให้กลับคืนมาเป็นที่นิยมในจังหวัดและภาคพื้นอีสานอีกด้วย

พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (KIDKID), ปรารถนา จริยวิลาศกุล (ผูกปิ่นโตข้าว), ภัทราพร แย้มละออ (ป่าสาละ), สมศักดิ์ บุญคำ (Local Alike), วิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ (Plantoys), กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา (เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก), ชารีย์ บุญญวินิจ (ฟาร์มลุงรีย์), ประไพพันธ์ แดงใจ (แม่ฑีตา), ธนพัฒน์ บุญสนาน (ธ.ไก่ชน), พฤติ เกิดชูชื่น (Dairy Home)